Márkafüggetlen szerviz | 0-24-es ügyfélszolgálat

Kérdése van? Hívjon minket! +36309661901

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2023. július 13. napjától

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Budapest Roller Kft.
(továbbiakban: „Szolgáltató”) és az általa a www.bproller.hu weboldalon keresztül nyújtott
elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat, valamint egyéb közlekedési eszköz
szervizszolgáltatásait igénybe vevő megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) jogait és
kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik,
amely www.bproller.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak
teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által
történik.

1. Szolgáltató adatai
• Név: Budapest Roller Kft.
• Székhely: 1013 Budapest, Pauler utca 6.
• Postacím: 1013 Budapest, Pauler utca 6.
• Ügyfélszolgálat/Szerviz:
o Ügyfélszolgálati iroda helye: 1135 Budapest, Szent László utca 28-30. D2.
lház. Fsz. 1A. ajtó
o Nyitvatartás:
▪ Hétfő-péntek: 10:00-18:00 óra,
▪ Szombat: 9:00-13:00 óra,
▪ Vasárnap: zárva
o Telefonos Ügyfélszolgálat hívható: Bármely időpontban
o Telefon: +36-30/966-1901
o E-mail: info@bproller.hu
• Nyilvántartásba vevő bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
• Cégjegyzékszám: 01-09-417817
• Adószám: 32318021-2-41
• Cég bankszámlaszáma: 10404027-50527083-54891003
• Képviselő neve: Moldován András ügyvezető és Horváth Kristóf ügyvezető
• Honlap címe: www.bproller.hu
• E-mail cím: info@bproller.hu
• Telefonszáma: +36-30/966-1901

2

• Tárhelyszolgáltató adatai:

  • UNAS Online Kft.
  • 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
  • unas@unas.hu

+36-99/200-200 (H-P 8:00-15:30)

2. Fogalmak
2.1. Felek: Szolgáltató és Megrendelő együttesen;
2.2. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén
kívül eljáró természetes személy;
2.3. Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak
minősül;
2.4. Megrendelő: a megrendelést leadó, a Szolgáltatóval Szerződést kötő
személy. Természetes személyként kizárólag 18. életévét betöltött személy
köthet Szerződést a Szolgáltatóval. Jogi személy Megrendelő esetén
Szerződést kizárólag a szervezet nevében képviseleti joggal rendelkező
természetes személy köthet. A Szolgáltatónak a képviseleti jog fennálltát nem
áll módjában ellenőrizni, ezért Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Terméket vagy
Szolgáltatást megrendelő természetes személy jogosultsággal rendelkezik a
képviselt szervezet nevében jognyilatkozatot tenni. A Szolgáltató nem
tartozik felelősséggel a képviseleti jog hiánya miatt felmerülő bármely kárért;
2.5. Szerződés: Szolgáltató és Megrendelő között a Webshop felhasználásával,
illetve személyesen megkötött, Termék megvásárlására, vagy Szolgáltatás
igénybevételére irányuló szerződés;
2.6. Szolgáltatás: a Szolgáltató által nyújtott, egyéb közlekedési eszköz
szervizelési, javítási tevékenysége;
2.7. Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a
szerződés szerinti áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési
rendszer keretében a Felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg,
hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő Felek kizárólag távollévők
közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;
2.8. Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz: olyan eszköz,
amely alkalmas a Felek távollétében - szerződés megkötése érdekében -
szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a
címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett
hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes
hozzáférést biztosító eszköz;
2.9. Termék: a Webshop, illetve a Szolgáltató mindenkori kínálatában szereplő
roller, kiegészítő és felszerelés;
2.10. Webshop: a Szolgáltató www.bproller.hu domain név alatt elérhető
weboldala, melyen a Termék adásvételére irányuló szerződéskötés
megvalósul.

3

3. Vonatkozó jogszabályok
A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi
jogszabályok vonatkoznak rá:
- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
- 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
- 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
- 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező
jótállásról
- 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól
- 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés
keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének
eljárási szabályairól
- 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk
adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások
nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól
- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
4. Általános tudnivalók, a Felek közötti Szerződés létrejötte
4.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra,
amely a jelen ÁSZF-ben meghatározott Terméknek Webshopon keresztül történő
vásárlására irányul, továbbá a Szolgáltató Szervizében igénybe vehető Szolgáltatásra,
valamint az így megkötött Szerződések teljesítésére terjed ki. Az ÁSZF
elválaszthatatlan részét képezi a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött
Szerződésnek. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed továbbá minden olyan kereskedelmi
ügyletre Magyarország területén, amely jelen ÁSZF-ben meghatározott Felek között
jön létre.
4.2. Az ÁSZF személyi hatálya a Szolgáltatóra és a Megrendelőre terjed ki.
4.3. A Megrendelő a Szerződés megkötésekor köteles a jelen ÁSZF szerint eljárni. A
Termék vagy Szolgáltatás megrendelésével a Megrendelő az ÁSZF rendelkezéseit
magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen ÁSZF-ben foglaltak be nem tartásáért
vagy megsértéséért a Megrendelő felelős. A Szolgáltató jogosult a Szerződés
megkötését megtagadni, a már megkötött Szerződést azonnali hatállyal felmondani,
amennyiben a Megrendelő megszegte a Szerződést.

4

4.4. A Webshopban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges,
a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
4.5. A Szolgáltatás megrendelésének és teljesítésének részletes szabályait a jelen ÁSZF
13. pontja tartalmazza.
4.6. A Webshop szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden weboldalra látogató
számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd
belépéshez) kötöttek (így például a megrendelések nyomonkövetése, adatok
módosítása).
4.7. A megrendelés leadását követően a Szerződés, annak teljesítéséig következmény
nélkül módosítható, illetve lemondható, a Szerződés módosításához azonban a
Szolgáltató jóváhagyása is szükséges. Ezekre telefonon és elektronikus levélben van
lehetőség.
4.8. A Termék adásvételére irányuló Szerződés a Termékre vonatkozó megrendelés – a
jelen ÁSZF elfogadásával történő – leadását követő, 8.1. pont szerinti
visszaigazolásával jön létre. A Megrendelő a Szerződés szövegét a Megrendelő által
megadott e-mail címre kézbesített visszaigazoló e-mailben kapja meg. A Szolgáltató
felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy jogai érvényesítése érdekében célszerű a
Szerződés visszaidézhető módon történő tárolása.
4.9. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Szerződések írásba foglalt szerződésnek
minősülnek, a Szolgáltató azokat iktatja, és annak megszűnését követő 5 évig őrzi,
utólag hozzáférhető.
4.10. A szerződés nyelve a magyar.
4.11. Az ÁSZF a megjelenése napjától határozatlan ideig, illetőleg visszavonásig
hatályos.
4.12. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF
rendelkezéseit egyoldalúan módosítani.
4.13. A mindenkor hatályos ÁSZF megtalálható a Szolgáltató
Ügyfélszolgálatán/Szervizében, valamint megtekinthető a Szolgáltató
www.bproller.hu weboldalán, az letölthető, illetve arról másolat készíthető.
5. Regisztráció, Felhasználói Fiók
5.1. A Webshopban történő regisztrációra a főoldalon a jobb felső sarokban található
„Belépés” menüpont alatt, az ott elérhető adatlap kitöltésével, vagy a Termékre
vonatkozó megrendelés leadása során a fizetési folyamatba beágyazva kerülhet sor. A
Regisztráció során valós e-mail cím, név és egy választott jelszó megadása szükséges.
Amennyiben a Megrendelő minden adatot rendben talál, úgy a „Regisztráció”
gombra kattintva hozza létre a Felhasználói Fiókját. A Regisztrációról a megadott e-
mail címre a Szolgáltató visszaigazoló üzenetet küld.
5.2. A Megrendelő a Webshopon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a
weboldalon közzétett Adatkezelési Szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja.

5

5.3. A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra
visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért
semminemű felelősség nem terheli. A helytelenül megadott e-mail cím vagy a
postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát
eredményezheti és meggátolhatja a Felhasználói Fiók létrejöttét.
5.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő a
jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak
felróható okból hozzáférhetővé válik. A Felhasználói Fiókhoz tartozó e-mail cím és
jelszó (a továbbiakban együtt: Belépési Adatok) megőrzéséért a Megrendelő tartozik
felelősséggel, azok harmadik fél részére nem átadhatók. A Megrendelő köteles a
Belépési Adatokat oly módon tárolni, amely megvédi azokat az illetéktelen
hozzáféréstől. A Megrendelő felel a Webshop minden olyan használatáért, amely a
Felhasználói Fiókján keresztül valósul meg. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy
nem használhatja más Felhasználói Fiókját. A Megrendelő köteles a Szolgáltató
részére jelezni, amennyiben bármilyen arra utaló jelet észlel, hogy más személy a
Felhasználói Fiókját használja. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató
nem tartozik felelősséggel a jelen pontban foglaltak Megrendelő általi megszegéséből
eredő károkért.
5.5. A korábban rögzített adatok megváltoztatására a Felhasználói Fiókba történő
bejelentkezés után van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti.
Szolgáltatót a regisztrált adatok Megrendelő által történő megváltoztatásából eredő
kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Megrendelő az esetleges
regisztrációval, különösen elérhetőségével kapcsolatos adatváltozásait köteles a
Szolgáltatónak bejelenteni annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a
valóságnak megfelelőek legyenek. A Szolgáltató a kapcsolatot a Megrendelővel az
általa megadott, mindenkori e-mail címén tartja.
5.6. A Szolgáltató kizárólag az „Elfelejtett jelszó” funkcióval ad lehetőséget a
Megrendelőnek az elfelejtett jelszó pótlására. Az elfelejtett jelszó pótlásához
szükséges a regisztrációnál megadott e-mail cím ismerete. Az elfelejtett jelszó
funkció új jelszó megadására ad lehetőséget a Megrendelőnek, a régi jelszót a
Szolgáltató semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé senki számára.
5.7. Regisztráció törlése
5.7.1. Megrendelő jogosult a regisztrációját bármikor törölni az Ügyfélszolgálatnak
küldött e-mail üzenettel, vagy a Felhasználói Fiókon belül a „Fiók törlése” gomb
megnyomásával. A „Fiók törlése” gomb megnyomását követően a Felhasználói
Fiók automatikusan zárolásra (inaktiválásra) kerül, amely időponttól a
Megrendelő a Webshop használatára a továbbiakban nem jogosult. A Szolgáltató
5 munkanapon belül tesz eleget a törlésre vonatkozó kérelemnek. A Megrendelő
felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a
rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó
adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. A
törlés után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

6

6. Termék megrendelése
6.1. A Termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a Termék használatára vonatkozó
utasításokat a konkrét Termék információs oldaláról lehet megismerni.
A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a Termék a weboldalon vagy
a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb
tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a Megrendelőnek a vásárlás előtt a Termékkel
kapcsolatban kérdése merülne fel, a Szolgáltató Ügyfélszolgálatától kérhet
tájékoztatást. A Szolgáltató által forgalmazott Termék - ahol ezt a jogszabályok
előírják és amennyiben ezt a gyártó is mellékelte - használati utasítását a Szolgáltató a
Termékhez mellékeli. Amennyiben a Megrendelő nem kapná kézhez a Termékkel
együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt a Terméket használatba
veszi - jelezze a Szolgáltató Ügyfélszolgálatánál, amely azt pótolja. Amennyiben a
Megrendelőnek a Webshopban található bármely Termék rendelhetőségével,
szállításával vagy elérhetőségével kapcsolatban a Webshopon közölteknél több
információra van szüksége, a Szolgáltató Ügyfélszolgálatához fordulhat, melynek
adatai, elérhetősége az 1. pontban található.
6.2. A vételár mindig a kiválasztott Termék mellett feltüntetett összeg, amely forintban
értendő, és bruttó árak, melyek az általános forgalmi adót már tartalmazzák. A
Termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
6.3. A Webshopból megrendelhető Termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató
fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webshopban való megjelenéssel egyidejűleg lép
hatályba. A módosítás a már megrendelt Termékek vételárát kedvezőtlenül nem
befolyásolja. A megrendelés keletkezése és a Termék átvétele közti időszakban
bekövetkezett árcsökkenés esetén a Szolgáltató a körülmények mérlegelése során az
árkülönbözetet jóváírás formájában visszatérítheti, amely minden esetben egyedi
elbírálás alapján történik. Az erre vonatkozó kérelmet a Megrendelő írásban, az
átvételt követő 48 órán belül, a Szolgáltató Ügyfélszolgálatára címezve tudja
benyújtani. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus
fizetési értesítő kiküldése és a Termék átvétele közti időszakban bekövetkezett
árcsökkenés esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában pénzt visszatéríteni. Az online
fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a Termék
átvétele csak ezt követően lehetséges.
6.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop
felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert,
általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, ide értve a feltűnő
értékaránytalanságot is, valamint esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy
"1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a Terméket hibás áron szállítani,
hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a
Megrendelő elállhat vásárlási szándékától. Megrendelőt ezen elállási jog indokolás
nélkül megilleti.
6.5. Vendég és regisztrált Megrendelő egyaránt leadhat a Szolgáltató Webshopján
keresztül megrendelést. A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul
megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb
problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

7

Megrendelés leadására a Webshopban a regisztrációt követő bejelentkezés – nem
regisztrált Megrendelő esetén pedig a szükséges adatok megadása után –, a Kosár
használatával van lehetőség. A Megrendelő a kiválasztott Terméket a Főoldalon a
képek alatt szereplő „Bevásárlókosárba” gombra kattintva vagy az egyes Termékekre
kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található
„Bevásárlókosárba” gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát
megtekinteni, módosítani a weboldal jobb oldalán található kosár ikonra kattintást
követően van lehetőség, ahol megadható az egyes Termékek kívánt mennyisége, vagy
törölhető is a „Törlés” gombbal. Amennyiben a Megrendelő a Kosár tartalmát
véglegesítette, a „Bevásárlókosár tartalma” gombra kattintva, majd ezt követően a
„Fizetés” feliratra kattintva a megjelenő felületen több opció közül választhat: (i)
regisztrál fiókot, (ii) vendégként (regisztráció nélkül) vásárol, (iii) vagy már
regisztrált Megrendelő, így az e-mail cím és jelszó megadásával be tud lépni a
fiókjába és onnan is leadhatja rendelését. Ezt követően választható ki szállítási mód,
illetve megadhatók a számlázási és szállítási adatokat. Ha minden szükséges adatot
megadott, és azokat rendben lévőnek találta, a „Rendelés feladása” gombra kattintva
véglegesítheti megrendelését.
6.6. A Szolgáltató weboldalán található információk nem minősülnek a Szolgáltató
részéről történő szerződéskötési ajánlatnak. Az ajánlattevő a Megrendelő. A
Megrendelő a „Rendelés feladása” gombra kattintva tudomásul veszi, hogy ajánlata
megtettnek minősül és nyilatkozata fizetési kötelezettséggel jár. Ha ajánlatát a
Szolgáltató a megrendelés leadását követő 48 órán belül nem igazolja vissza, a
Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.
6.7. Szolgáltató semmilyen megnyilvánulási felületén (honlap, Facebook idővonal,
applikáció, kommentek, posztok, közvetlen üzenetek stb.) nem kéri a Megrendelő
banki adatait, PIN-kódját stb. Amennyiben a Megrendelőhöz erre irányuló üzenet
érkezik, akkor haladéktalanul köteles a Szolgáltatót értesíteni a jelen ÁSZF-ben
meghatározott e-mail címére küldött elektronikus levél útján.
7. Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért
7.1. A Megrendelőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató
részére való elküldéséig a Webshopban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák
javítására a megrendelési felületen (pl. Termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra
kattintva).
7.2. A Megrendelő által megadott adatok pontosságáért a Megrendelő felelős. A
Szolgáltató ezen adatok alapján állítja ki a számlát, illetve teljesíti a Szerződést. A
megrendelése leadásával a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult
a Megrendelő által hibásan megadott adatokból eredő károk, költségek Megrendelő
részére történő áthárítására. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a hibás adatbevitel
alapján történt teljesítésből eredő károkért. A helytelenül megadott e-mail cím vagy a
postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát
eredményezheti és meggátolhatja a Szerződés létrejöttét.
7.3. Amennyiben a Megrendelő a rendelésének véglegesítését követően a megadott
adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell
a rendelése módosítását. A hibás rendelés módosítását telefonon, vagy a

8

megrendeléskor megadott e-mail címről küldött levéllel jelezheti a Megrendelő a
Szolgáltató felé.

8. Ajánlati kötöttség, a Termék megrendelésének visszaigazolása
8.1. A Megrendelő által a Webshopon keresztül Termék adásvételére elküldött ajánlat
(megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus
visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Megrendelő
részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Megrendelő által a vásárlás, vagy a
regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a
rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt Termékhez tartozó elemek
felsorolását, mennyiségét, a Termék árát, szállítási költséget és a fizetendő
végösszeget.
8.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő által leadott, de még nem
visszaigazolt megrendelést indokolás nélkül elutasítsa. A Szolgáltató jogosult továbbá
arra, hogy a megrendelésben szereplő Termékek mennyiségéből – a készlettől
függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Megrendelőt e-mailen értesíti,
amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától. Amennyiben
Megrendelő a módosítást elfogadja, a Szolgáltató a Megrendelő által már kifizetett,
azonban a Szolgáltató által vissza nem igazolt Termékek vételárát a Megrendelő
részére visszatéríti.
8.3. A Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb
48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó
visszaigazoló e-mailt.
8.4. Ha a Megrendelő rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a
visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 (egy) napon belül jeleznie
kell a Szolgáltató felé a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.
8.5. Amennyiben a megrendelni kívánt Termék nem áll rendelkezésre a megrendelés
leadásának idején, illetve a „Rendelésre” státusszal megjelölt Termék nem
beszerezhető a Webshopon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Szolgáltató fenntartja
magának a jogot, hogy ne fogadja el a Termék megrendelését, ebben az esetben
szerződéskötés nem történik, amiről a Megrendelő értesítést kap. Bármely,
esetlegesen korábban teljesített kifizetést a Megrendelő számára Szolgáltató
haladéktalanul visszatéríti.
9. Szállítási feltételek
9.1. A Megrendelő az alábbi átvételi módok közül választhat:
a) SPRINTER futárszolgálat házhozszállítás
A megrendelések kiszállítását a SPRINTER futárszolgálat végzi.
Bővebb információ az alábbi linken érhető el: https://www.sprinter.hu/
Szállítási díjak SPRINTER futárszolgálat esetén:

9

25.000 Ft alatt 1.990 Ft
25.000 Ft esetén és a felett ingyenes
A fenti díjak csak Magyarországon belüli szállításra érvényesek.
A megrendelt Termékek szállítási ideje a csomag felvételét követő 2-3
munkanapon belül várható.
A rendelés feldolgozás lezárásakor a Szolgáltató értesítő e-mailt küld a
Megrendelőnek a rendelés feldolgozás állapotáról, amikor a megrendelést átadja
a futárszolgálatnak.
A SPRINTER futárszolgálat a kézbesítés napján e-mailen értesítést küld a
Megrendelőnek a várható kézbesítés idejéről, a Megrendelő által megadott e-mail
címre.
A SPRINTER futárszolgálat levele tartalmazni fogja a küldeményazonosító
számot, amellyel a SPRINTER futárszolgálat ügyfélszolgálatán további
pontosítást kérhet a kézbesítéssel kapcsolatban.
b) Pick Pack Pont
Pick Pack Pont választására kizárólag a megrendelés leadásakor történő
azonnali bankkártyás fizetés esetén van lehetőség. Amennyiben sikertelen a
fizetés, kérjük, rendezze átutalással, vagy várja meg, míg kollégánk
bankkártyás fizetési linket küld.
Nincs lehetőség utánvétre! Ha ezt választja, vállalja, hogy haladéktalanul
kifizeti a rendelés összegét.
Ha kényelmesen és saját időbeosztása szerint szeretné átvenni a csomagot,
válassza a Pick Pack Pontot, majd a legördülő listából válassza ki, hogy melyik
átvevőhelyre kéri a csomagot.
A megrendelt Termékek szállítási idejére kézbesítési intervallumot meghatározni
nem lehet, mivel a küldemény nem időgarantált küldeménynek minősül, de a
küldemény szállítási ideje a küldemény felvételét követő 2-4 munkanapon belül
várható.
A SPRINTER futárszolgálat e-mail vagy SMS értesítést küld a címzettnek a
Termék kiszállításáról. A Megrendelő 5 munkanapon belül veheti át a csomagot,
figyelembe véve a Pick Pack Pont nyitvatartási idejét.
Meghatalmazással és személyazonosító igazolvány bemutatása után a
Megrendelő által meghatalmazott személy is átveheti a megrendelt Terméket.
Az átvételi helyek pontos listája itt érhető el: https://www.pickpackpont.hu/#map
Szállítási díjak Pick Pack Pont esetén:
25.000 Ft alatt 1.990 Ft
25.000 Ft esetén és a felett ingyenes
A fenti díjak csak Magyarországon belüli szállításra érvényesek.
c) Személyes átvétel a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán
Az Ügyfélszolgálati iroda helye: 1135 Budapest, Szent László utca 28-30. D2.
lház. Fsz. 1A. ajtó

10

Telefon: +36-30/966-1901
Nyitvatartás:
▪ Hétfő-péntek: 10:00-18:00 óra,
▪ Szombat: 9:00-13:00 óra,
▪ Vasárnap: zárva
A megrendelés az átvételkor készpénzzel vagy bankkártyával is fizethető. Az
átvételi helyre érkezett csomagról a Szolgáltató elektronikus értesítést küld. Az
értesítés kiküldésétől számítva 8 nap áll rendelkezésre a Termékek átvételére.
Szállítás várható ideje: 1-5 munkanap. Arra az esetre, ha a Szolgáltató tényleges
készlete eltérne a nyilvántartástól (hibás, hiányzó termék stb.), a Szolgáltató a
szállítási idő változtatásának jogát fenntartja.
A Szolgáltató szállítási díjat nem számít fel.
9.2. Külföldre történő szállítás
A Szolgáltató nem különbözteti meg a Webshop használatával Magyarország
területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli Megrendelőket. A jelen
ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató Magyarország területén biztosítja
a megrendelt Termék kiszállítását/átvételét.
A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak
azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében
Megrendelőnek az a Fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy
valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely
valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül
kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy
ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan
célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai
tevékenysége körén.
A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, a Szolgáltató nem
köteles a Megrendelő tagállama szerinti nyelven kommunikálni a Megrendelővel.
A Szolgáltató nem köteles megfelelni a Megrendelő tagállama szerinti nemzeti
jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli
követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek,
vagy hogy tájékoztassa a Megrendelőt ezekről a követelményekről.
A Szolgáltató eltérő rendelkezése hiányában a Magyarországon irányadó ÁFÁ-t
alkalmazza minden Termék esetében.
A Megrendelő a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.
Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés a Szolgáltató által
meghatározott pénznemben valósul meg. A Szolgáltató visszatarthatja a Termék
átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a szállítási
díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési
megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett
Termék esetén a Megrendelő a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat
(szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt a
Szolgáltató nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a
Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a Szolgáltató a vételár
kiegészítésére hívhatja fel a Megrendelőt.
A Szolgáltató a Termék átadása érdekében a magyar Megrendelőket megillető
átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi Megrendelőknek is.

11

Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF szerint kérheti a Termék szállítását
Magyarország területére, vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt
kérheti a nem magyarországi Megrendelő is bármely, az ÁSZF-ben megjelölt
szállítási módon. Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF szerint választhatja a Termék
személyes átvételét a Szolgáltatónál, ezzel élhet a nem magyarországi Megrendelő
is.
Egyebekben a Megrendelő kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén
oldhassa meg külföldre. Magyar Megrendelőt ez a jog nem illet meg.
A Szolgáltató a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést,
amennyiben a Megrendelő a szállítási díjat nem fizeti meg a Szolgáltató számára,
vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig, a Szolgáltató a
szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti a Megrendelő
számára.
Külföldi címre a Szolgáltató futárszolgálattal szállít partner cégének tarifái szerint.
A szállítási költség a célország és a csomag súlya alapján kerül megállapításra, ami a
megrendelés során az ország megadásánál kerül kiszámításra.
9.3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy háztartási nagygépek vagy egyéb nagyméretű
csomagok házhoz szállítása esetén amennyiben az ingatlan egyedi tulajdonságai
miatt az adott termék súlya és/vagy méretei a futár testi épségét, vagy az ingatlan
állagát veszélyezteti, abban az esetben a futárszolgálatok a Szolgálató nevében
megtagadhatják az adott konkrét címre történő szállítást. Ebben az esetben a
Megrendelő részére Szolgálató másik átvételi módot ajánl fel, vagy visszatéríti a
termék vételárat és a szállítási díjat, amennyiben a házhozszállítás ezen nem várt
esemény folytán sikertelen.
9.4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Felek eltérő megállapodásának hiányában a
Szolgáltató a Szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb
negyvenöt napon belül köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a megrendelt
Terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Megrendelő jogosult póthatáridőt tűzni.
Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Megrendelő jogosult a
Szerződéstől elállni. Amennyiben a Szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a
szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva meghatározott teljesítési időpontban
– és nem máskor – kellett volna teljesíteni, akkor a Megrendelő póthatáridő tűzése
nélkül jogosult a Szerződéstől elállni. Megrendelő tehát kifejezetten tudomásul
veszi, hogy amennyiben a Felek várható határidőben állapodtak meg és a Szolgáltató
nem teljesít, akkor jogosult elállni a Szerződéstől.
9.5. A Szolgáltató előzetesen tájékoztatja a Megrendelőt a szállítás költségéről a
megrendelés leadásának folyamata során, valamint a weboldal erre szolgáló
felületein. A Szolgáltató előzetesen tájékoztatja a Megrendelőt a Termék
kiszállításának várható időpontjáról is, azonban a termékek szállításával kapcsolatos
értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán
tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a Szerződés részévé. Ennek alapján sem a
Szolgáltató, sem a Megrendelő nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a
szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek
meghiúsulása, illetve elmaradása esetén.
9.6. A Termékek mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelt Termékek kézbesítésekor
a futár jelenlétében történik a Megrendelő által. Ennek keretében a Megrendelő a
csomag kibontásával egyidejűleg a futár jelenlétében köteles meggyőződni a Termék

12

észlelhető hibáiról. Amennyiben a Megrendelő a csomag kibontásakor észleli, hogy
a Termék sérült, esztétikai vagy egyéb hibával rendelkezik, köteles a Termék, illetve
Termékek átvételét megtagadni és a Terméket – az erre rendszeresített űrlap
egyidejű kitöltésével – a futárral visszaküldeni.
9.7. Át nem vett csomag
9.7.1. A megrendelt, de lemondani kívánt csomagot a Megrendelő köteles haladéktalanul
jelezni a Szolgáltató Ügyfélszolgálata felé. A sikertelen, megszakított fizetés nem
minősül lemondásnak. A Megrendelő ez esetben is köteles jelezni lemondási
igényét.
9.7.2. Amennyiben a futárszolgálattal történő kézbesítés esetén a küldemény első
kézbesítési kísérlete sikertelen volt, a SPRINTER futárszolgálat a címzésben
megjelölt címhelyen értesítést hagy. A SPRINTER futárszolgálat azokat a
küldeményeket, amelyekről a címzésben megjelölt címhelyen értesítést hagy, az
első kézbesítési kísérletet követő 5 munkanapig az értesítésben megjelölt helyen
átvételre a címzett rendelkezésére tartja. Az átvételi határidőn belül át nem vett
küldeményeket a SPRINTER futárszolgálat a Szolgáltatónak visszakézbesíti.
9.7.3. A Webshopban megrendelt csomag "sikertelen kézbesítése" szerződésszegésnek
minősül, melynek következményeként a Szolgáltató az általa előzetesen kifizetett
szállítási költség megtérítésére tarthat igényt a Megrendelőtől, abban az esetben is,
ha a Megrendelőnek a szállítás "ingyenes" lett volna.
9.7.4. A Szolgáltató minden esetben fizet szállítási és csomagolási költséget a
kézbesítendő csomagok után, a visszaszállítás után szintén. Amennyiben a
Megrendelő nem veszi át a csomagot, visszautasítja, vagy részére a kézbesítés neki
felróható okból adódóan nem lehetséges, a vásárlás ténylegesen nem valósul meg
és a szállítási díjra a Szolgáltató igényt tarthat.
9.7.5. Oda-vissza szállítás költsége: 1.990 Ft
9.7.6. A Megrendelőt megillető 14 napos indoklás nélküli elállási jog (ezen jogáról
bővebben tájékozódhat 11. pontban) gyakorlásának egyik törvény által előírt
feltétele az, hogy a Megrendelő ezen szándékát írásban közli a Szolgáltatóval.
Mivel a csomag "át nem vétele", illetve "visszaküldése" nem meríti ki ezt a
törvényi feltételt, a Megrendelő ezen magatartásával szerződést szeg és nem
elállási jogot gyakorol, továbbá ezen jogok a Termékekre, nem a szállítási költségre
vonatkoznak. A szállítási költség alól csak akkor mentesül a Megrendelő, ha még
szállításra átadás előtt lemondja a csomagot.
10. Fizetési feltételek, számlázás
10.1. A Megrendelő a vételárat a Termék adásvételére irányuló megrendelés elküldését
követően az alábbi fizetési mód egyikének kiválasztásával rendezheti:
- Bankkártyás fizetés
Az online bankkártyás fizetések a SimplePay rendszerén keresztül valósulnak
meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó
az OTP Mobil Kft. Sikeres terhelés után a megrendelést a Szolgáltató teljesíti.

13

- Banki átutalás
A fizetés történhet banki átutalással is. A megrendelés feldolgozását követően a
Szolgáltató elküldi a Megrendelő részére az átutaláshoz szükséges adatokat.
Miután a vételár összege beérkezett a Szolgáltató bankszámlaszámára, a
megrendelést a Szolgáltató teljesíti. Amennyiben a megrendelés ellenértékének
átutalása nem történik meg a megrendelés visszaigazolása utáni 15. napig, úgy a
Szolgáltató a megrendelést törölheti. Erre hivatkozással a Megrendelő kártérítési
igényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.
- Utánvétel
Kizárólag házhoz szállítás esetén választható fizetési mód. Pick Pack Pontra
történő szállítás esetén nem választható.
Amennyiben a Megrendelő a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja
kifizetni, akkor az "Utánvétel" fizetési módot szükséges választania. A futárnál
bankkártyával is lehet fizetni.
Utánvétel esetén a Szolgáltató a következő kezelési díjakat számolja fel:

0-100 000 Ft érték esetén 804 Ft
100 000-200 000 Ft érték esetén 1680 Ft
200 000-300 000 Ft érték esetén 3067 Ft
300 000-400 000 Ft érték esetén 3797 Ft
400 000-500 000 Ft érték esetén 4382 Ft

- Készpénz
A Szolgáltató Ügyfélszolgálatán történő személyes átvétel esetén választható
fizetési mód.

10.2. Szolgáltatás nyújtására irányuló Szerződés esetén a Megrendelő a szolgáltatás díját a
Szolgáltatás teljesítését követően a Szolgáltató Szervizében készpénzzel,
bankkártyával, valamint átutalás útján teljesítheti. Az átutalást az alábbiak szerint
szükséges megtenni:
Név: Budapest Roller Kft.
Számlaszám: 10404027-50527083-54891003
Közlemény rovatba: rendelésszám
10.3. A Szolgáltató a Megrendelő részére a Webshopon keresztül leadott megrendelés
elküldését követően a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §-a szerinti elektronikus
számlát állít ki, melyet a Megrendelő által megadott e-mail címre küld meg.
10.4. A fentieknek megfelelően a Megrendelő a megrendelés leadásával, megrendelése
módosításával és a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten beleegyezését adja a
Szolgáltató által a hatályos jogszabályoknak megfelelő elektronikus számla
alkalmazásához, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy azt a Szolgáltató által
küldött számlára vonatkozó elektronikus leveléből az ott meghatározott időpontig
letölti.

14

10.5. A Szolgáltató által kiállított elektronikus számla elektronikus úton kibocsátott
számviteli bizonylat, amely a számviteli és az ÁFA jogszabályok által szabályozott
és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Az elektronikus úton
kibocsátott számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton kell
megőrizni. Az eredeti elektronikus számla, mint elektronikus úton kibocsátott
számviteli bizonylat, hitelesen igazolja az adófizetéssel kapcsolatos jogok és
kötelezettségek létét.
10.6. Mindezek alapján a Megrendelő, aki elektronikus úton adja le megrendelését és
szállítással kívánja a terméket átvenni, minden esetben a fentieknek megfelelő
elektronikus számlát kap a rendeléséről.
10.7. A Megrendelő felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához minden, rá
vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása,
illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén a Szolgáltató nem kötelezhető új számla
kiállítására.
10.8. Az így kiállított elektronikus számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb
elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.
11. Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási/felmondási jogról
11.1. Figyelemmel arra, hogy Fogyasztónak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása
vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, jogi
személyek nem élhetnek a jelen fejezetben meghatározott indokolás nélküli
elállási joggal!
11.2. Fogyasztó jogosult a távollévők között kötött, Termék adásvételére irányuló
szerződés esetén
- a Terméknek,
- több Termék adásvételekor, ha az egyes Termékek szolgáltatása eltérő
időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Terméknek,
- több tételből vagy darabból álló Termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek
vagy darabnak,
- ha a Terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az
első szolgáltatásnak
a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi
átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a Szerződéstől indokolás
nélkül elállni.
A Fogyasztót megilleti, hogy a Szerződés megkötésének a napja és a Termék
átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
11.3. Ha a Szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a Szerződés
megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a Szerződés
megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
11.4. Amennyiben a Fogyasztó kifejezett kérésére a Szerződés teljesítése a fenti tizennégy
napos határidő lejárta előtt megkezdődik, abban az esetben a Fogyasztó tudomásul

15

veszi, hogy a Szerződés egészének teljesítését követően nem gyakorolhatja a jelen
fejezet szerinti tizennégy napon belüli elállási jogát. A Fogyasztót ebben az esetben
a Szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indokolás nélküli felmondási jog
illeti meg.
11.5. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog
- szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan
teljesítése után, azonban ha Szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a
Fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a Fogyasztó kifejezett előzetes
beleegyezésével és annak a Fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg,
hogy elveszíti elállási jogát, amint a Szolgáltató maradéktalanul teljesítette a
szerződést;
- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a
pénzpiaci vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási határidő alatt is
lehetséges ingadozástól függ;
- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján
vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet
egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
11.6. Elállási jog gyakorlásának menete
11.6.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű
nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a
jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató
részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-
mailhez mellékelt elállási nyilatkozatmintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja
elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát
a Szolgáltató részére.
11.6.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 11.6. pontban
meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
11.6.3. Minden esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó
elállási nyilatkozatának megérkezését.
11.6.4. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül
történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató
a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként
adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
11.6.5. Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt Terméket indokolatlan késedelem
nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül az
alább megjelölt átvevőpont címére visszajuttatni. Átvevőpont: a Szolgáltató
Ügyfélszolgálata (1135 Budapest, Szent László utca 28-30. D2. lház. Fsz. 1A. ajtó).
A Szolgálató jogosult egyoldalúan ezen átvevőponton kívül egyéb átvételi pontokat
is meghatározni. Az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztató a Szolgálató
weboldalán folyamatosan elérhető. A Szolgálató egyoldalúan jogosult
meghatározni, hogy az adott termékkörök (többek között, de nem kizárólagosan:
nagyméretű csomagok, kisméretű csomagok) mely átvevőponton adhatók le és
melyeken nem. Ezen rendelkezés azonban a Fogyasztó jogszabály alapján járó

16

elállási jogát nem érinti, azaz a Szolgáltató folyamatosan köteles legalább egy
olyan átvevőpontot fenntartani, ahová az általa forgalmazott és Fogyasztó által
kezdeményezett elállással érintett Termékek visszaküldhetők, visszavihetők.
11.6.6. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó legkésőbb az elállás közlésétől
számított 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa
megrendelt futárnak átadja) a Terméket.
11.6.7. A Termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli,
kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. A Fogyasztó kérésére
Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató
által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez
esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a
Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a
visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Fogyasztó erre irányuló
igényét Szolgáltató Ügyfélszolgálata fogadja.
11.6.8. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.
A Termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót
semmilyen más költség nem terheli.
11.6.9. Ha a Fogyasztó eláll a Szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó
elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató
visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a
fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket,
amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált,
legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A
Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta
a Terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a
kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
11.6.10. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező
fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód
igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód
alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
11.6.11. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett
értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak, működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett
be.
11.7. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az egy Fogyasztó által jelentős számban és/
vagy több alkalommal vagy rendszeresen visszaküldött Termékek közül egy vagy
több Termék vonatkozásában a visszaküldött termék(ek) befogadását elutasítsa,
amennyiben a 14 napos termék-visszaküldés szolgáltatással történő visszaélést
észlel, vagy alapos gyanú merül fel a 14 napos termék-visszaküldéssel való
visszaélést illetően. A Szolgáltató ilyen esetekben vizsgálatot kezdeményezhet, és
amennyiben szükségesnek látja, az illetékes hatóságok felé továbbítja az ügyet.

17

12. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás Termék adásvétele
esetén
A fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése
felhatalmazása alapján a Korm. rendelet 3. számú mellékletének felhasználásával készült.
12.1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Termék hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény
teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette,
úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Szolgáltató
költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy - végső esetben - a
szerződéstől is elállhat.
Ön akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos
leszállítását igényelni, vagy a Szerződést megszüntetni, ha
a) a Szolgáltató nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de
részben vagy egészben nem teljesítette a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 13. §
(3) bekezdésében meghatározott üzembe helyezésre vonatkozó kötelezettségeit,
vagy megtagadta a Termék szerződésszerűvé tételét arra hivatkozva, hogy a
kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy aránytalan többletköltséget
eredményezne a Szolgáltatónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve
a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát;
b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte a
Termék szerződésszerűvé tételét;
c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy a Szerződés
azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
d) a Szolgáltató nem vállalta a Termék szerződésszerűvé tételét, vagy a
körülményekből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató észszerű határidőn belül vagy az
Önnek okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja a Terméket szerződésszerűvé
tenni.
Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális
tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén
Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a Szolgáltató költségére maga
nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban
Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Szolgáltató felhívja a
figyelmét, hogy a Szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl
kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

18

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba
közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató
nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani,
hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
12.2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a 12.1. pontban meghatározott
jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését
kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A közlés késedelméből eredő kárért Ön
a felelős. A Szolgáltató felhívja a figyelmét, hogy termékszavatossági igényét Ön a termék
gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő
elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával
szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén
Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
A Szolgáltató felhívja a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre,
illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben
érvényesítheti.

19

12.3. Kötelező jótállás
12.3.1. A Szolgáltatót Termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli
Fogyasztónak minősülő Megrendelővel szemben, amely azt jelenti, hogy a jótállás
időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba
oka a teljesítés után keletkezett.
12.3.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a Terméknek a
Fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató
vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a
Fogyasztó a Terméket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe,
akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a Termék átadásának napja.
12.3.3. A Szolgáltatót a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti kötelező jótállás
kizárólag az új, fogyasztói szerződés keretében értékesített és a Korm. rendelet
mellékletében felsorolt termékek vonatkozásában terheli.
12.3.4. A jótállás időtartama:
e) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén
egy év,
f) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár
esetén két év,
g) 250 000 forint eladási ár felett három év.
E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. A Termék kijavítása esetén a jótállás
időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel,
amely alatt a Fogyasztó a Terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem
használhatta.
12.3.5. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való
átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:
- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató,
vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a
használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak
figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás
okozta.

12.3.6. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó
- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve,
ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak
a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget
eredményezne, figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét,
a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak
okozott érdeksérelmet;

20

- ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének
megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni,
vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke
megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását
igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással
kijavíttathatja, vagy – végső esetben – elállhat a Szerződéstől. Jelentéktelen
hiba miatt elállásnak nincs helye.

12.3.7. A kijavítást vagy kicserélést – a Termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által
elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó
érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a
kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás
vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a
Fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A
tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a
Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.
A Fogyasztó megrendelésének véglegesítésével tudomásul veszi, hogy bizonyos
Termékek esetében - a gyártó európai vezérképviseletének hiánya okán - a
szokásosnál hosszabb, akár 1-2 hónapos átfutási időre is számítani lehet a speciális
javítások során.
12.3.8. A kijavítás során a Termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
12.3.9. A jótállási idő a Terméknek vagy a Termék egy részének kicserélése (kijavítása)
esetén a kicserélt (kijavított) Termékre (termékrészre), valamint a kijavítás
következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
12.3.10. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót
terhelik.
12.3.11. A Szolgáltató által értékesített Termékek esetében a Fogyasztó a jótállással
rendelkező Termékekre jótállási jegyet kap. A jótállási jegynek a Fogyasztó
rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a Fogyasztó a jótállásból eredő
jogait az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesítheti.
12.3.12. A Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót, hogy ugyanazon hiba miatt
kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási
igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont
a Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a 12.1. és a 12.2. pontban meghatározott
jogosultságoktól függetlenül megilletik.
12.3.13. A jótállás nem érinti a Fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és
termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

12.4. Önkéntes jótállás
12.4.1. Szolgáltató az általa értékesített Termékekre vonatkozóan a weboldalon, a Termék
ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a 151/2003.
(IX. 22.) Korm. rendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az
egyes Termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a Termék Fogyasztó

21

általi átvételekor adott jótállási jegyen szereplő adatok útján közli. Jelen pontban
meghatározott Önkéntes jótállás kizárólag a Szolgáltató és a Fogyasztók között
kötött szerződésekre vonatkozik.
12.4.2. A Szolgáltató által értékesített Termékek szokásos önkéntes jótállási ideje 2 év,
amelyet a Fogyasztó további 6 vagy 12 hónapos kiegészítő jótállás
megvásárlásával meghosszabbíthat. Az akkumulátorok (a készülékekbe beépített,
illetve az önálló termékként forgalmazott külső akkumulátorokban vagy
powerbankban található akkumulátorok) és tartozékok jótállási ideje 6 hónap.
13. Szolgáltatás megrendelésének és teljesítésének különös szabályai
13.1. A Szolgáltató 1. pontban megjelölt Szervizében elektromos rollerek (a
továbbiakban: „Jármű”) javítási és szerviztevékenyégének megrendelését vállalja,
amely különösen az alábbiakat foglalhatja magában:
- hibamegállapítás;
- általános karbantartás;
- defektjavítás, gumicsere;
- alkatrész csere/javítás;
- garanciális, garanciaidőn túli, máshonnan vásárolt termék javítása.
13.2. A megrendelés felvétele során a munkafelvételnél eljáró személy (a továbbiakban:
munkafelvevő) dönt a Szolgáltatás elvállalásának a lehetőségéről.
13.3. Amennyiben a Szolgáltató rendelkezik a kért Szolgáltatás elvégzéséhez szükséges
feltételekkel, akkor a Járművet a munkafelvevő átvizsgálja, aki a hiba felvételezése
után meghatározza a Szolgáltatás technikai kivitelezésének módját, és a
megrendelőlapra/munkalapra (továbbiakban: Megrendelő lap) feltünteti az
elvégzendő szolgáltatást és/vagy a javítás várható alkatrész, munkadíj költségét.
13.4. A megrendelés alkalmával a Megrendelő köteles tájékoztatni a munkafelvevőt
minden olyan információról, amely a Jármű javítását, a hiba diagnosztizálását
érintheti, befolyásolhatja, különös tekintettel a korábban elvégzett javításokra.
13.5. A Járművön hagyott személyes tárgyakért és egyéb vagyontárgyakért a Szolgáltató
felelősséget nem vállal és ezekről leltárjegyzéket sem készít. A Járművön hagyott
tárgyak adott esetben a megrendelt munkák elvégzését akadályozhatják,
hozzáférési nehézséget okozhatnak, ezért azok előzetes, Megrendelő részéről
történő eltávolítása szükséges.
13.6. Ha a Szolgáltatás elvállalásakor az elvégzendő munkák köre pontosan nem
állapítható meg, a Szolgáltató – a rendelkezésre álló információk vagy a
Megrendelő által elmondottak, a hiba leírása alapján - a várható díj legmagasabb
összegét adja meg vállalási díjként.
13.7. A Megrendelő lap egyik példánya a Megrendelőé, amely egyúttal a Jármű
átvételének elismervényéül is szolgál. A munka elkészülte után a Megrendelő a
Megrendelő lappal igazolja a Jármű átvételének jogosságát a Szolgáltató
munkatársánál.

22

13.8. Ha a munka végzése során a Szolgáltató olyan előre nem látott hibát fedez fel,
amely a megrendelt munkával nincs összefüggésben - függetlenül attól, hogy az a
közlekedésbiztonságot érinti-e vagy sem, illetve a felfedezett hiba a megrendelt
munkával összefüggésben van ugyan, de annak kijavításával a Szolgáltatás várható
díjánál magasabb összegbe kerülne a tényleges Szolgáltatás -, akkor a Szolgáltató
köteles a hiba felfedezéséről és az ezzel kapcsolatos munka díjáról a Megrendelőt
haladéktalanul – lehetőleg írásban – értesíteni. Ezt a munkát a Szolgáltató csak a
Megrendelő lap módosításával végezheti el az új elkészülési határidő kijelölése
mellett.
13.9. Amennyiben a megrendelt munka elvégzését a 13.8. pontban leírtakon kívül egyéb
ok akadályozza (pl.: alkatrész szállítási késedelem stb.), akkor a Megrendelőt erről
– a határidő lejárta előtt – a Szolgáltató tájékoztatja.
13.10. A Szolgáltató csak a Szolgáltatási tevékenység idejére vállal tárolást, mely idő
alatt mindent megtesz a Jármű állagának a megóvásáért.
13.11. A Szolgáltatás teljesítése közben keletkezett károkért a Szolgáltató felelősséggel
tartozik, amelyre vonatkozóan felelősségbiztosítással rendelkezik. A kártérítési
igényt írásban kell bejelenteni a Szolgáltató 1. pontban meghatározott
elérhetőségeinek egyikén.
13.12. A Szolgáltatás teljesítésekor a kiállított és kiegyenlített számla, valamint a
Megrendelő lap felmutatásával vehető át a Jármű. Amennyiben a Szolgáltatás
esetleg több napot vesz igénybe, akkor a Jármű elkészültéről a Szolgáltató a
Megrendelőt értesíti. Ha a Megrendelő a készre jelentés kézhezvételétől számított
8 naptári napon belül nem veszi át a Járművet, a Szolgáltató tárolási díj
felszámítására jogosult.
13.13. A Szolgáltató a Szolgáltatás elvégzéséért Fogyasztóval kötött Szerződés esetén a 6
hónap jótállást vállal.
13.14. A Szolgáltatással kapcsolatos panasz, kifogás bejelentését a Megrendelőnek
szóban vagy írásban lehet megtennie, a Szolgáltató Ügyfélszolgálatánál vagy a
székhelyére eljuttatott postai levél útján, illetve az info@bproller.hu e-mail címen.
A minőségi kifogás bejelentésével egyidejűleg a Megrendelő köteles a kiállított
Megrendelő lapot és a számlát bemutatni.
13.15. A hibás teljesítés miatt meghibásodott Jármű Szolgáltató telephelyére történő
beszállításáról – a Szolgáltatóval történt és általa jóváhagyott egyeztetésnek
megfelelően – a Megrendelő köteles gondoskodni a Szolgáltató költségére.
Az egyeztetéshez az 1. pontban megjelölt telefonszámot kell a Megrendelőnek
hívnia a szállítás megrendelését megelőzően.
13.16. A Szolgáltató a jótállási kötelezettségének a Szervizében tesz eleget.
13.17. A Szolgáltatás akkor tekinthető hibásnak, ha a Szolgáltató a munkafelvétel során
az elvállalt Szolgáltatásokat bizonyítható módon nem, vagy nem megfelelően
végezte el, de a munka ellenértékét a számlában felszámolta.

23

13.18. Nem tekinthető hibásnak a Szolgáltatás, ha a Szolgáltató a Járműben olyan hibát
talál, ami a hibafelvételkor nem volt megállapítható, és a Megrendelő az
utólagosan tudomására hozott hiba kijavítását a Szolgáltatónál nem rendelte meg.
13.19. A Fogyasztó jótállás keretében a Szolgáltatás tárgyára megfelelően irányadóan a
12.1. pontban meghatározott jogokat gyakorolhatja.
14. Panaszügyintézés
14.1. A Megrendelő a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszt írásban a
Szolgáltató következő elérhetőségére juttathatja el:
E-mail cím: info@bproller.hu
14.2. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint
orvosolni. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz
azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal
kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak
egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a
Fogyasztónak átadni.
14.3. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
h) a Fogyasztó neve, lakcíme,
i) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
j) a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok,
dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
k) a Szolgáltató nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról,
amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
l) a jegyzőkönyvet felvevő személy és a Fogyasztó aláírása,
m) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje.
14.4. Az írásban benyújtott panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül
alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követő harminc
napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt.
Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A
panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.
14.5. Amennyiben a Szolgáltató és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói
jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, a Fogyasztó az alábbi jogérvényesítési
lehetőségeket veheti igénybe:
Fogyasztóvédelmi eljárás
A Fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál panaszt
tehet, amennyiben a fogyasztói jogainak megsértését észleli. A panasz elbírálását
követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A
fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint
illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található:
http://www.kormanyhivatal.hu/
Bírósági eljárás
A Megrendelő jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti
érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

24

V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
rendelkezései szerint.
Békéltető testületi eljárás
A Fogyasztó a Szolgáltatóval szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a
Szolgáltató a hozzá benyújtott fogyasztói panaszt elutasítja, úgy a Fogyasztó
jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez
is fordulni, azaz a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a
Fogyasztó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az
eljárásra – a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a
Fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
Ennek keretében fennáll a Szolgáltatónak a békéltető testület felhívására történő
válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a
békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség
létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”). Amennyiben a
Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet
működtető kamara szerinti vármegyébe van bejegyezve, a Szolgáltató
együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli
egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi
hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a Szolgáltató jogsértő magatartása
esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs
lehetőség.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson
kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói
jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Felek között, ennek
eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű,
gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A
békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót
megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető
testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél,
távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is
eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak
az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok
változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A kérelemnek
tartalmaznia kell:
a) a Fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
b) a fogyasztói jogvitával érintett Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett
telephelyét,
c) a Fogyasztó által az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület
megjelölését,
d) a Fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és
azok bizonyítékait,
e) a Fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a Fogyasztó az érintett Szolgáltatóval
közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
f) a Fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület
eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél
beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem
előterjesztésére nem került sor,
g) a testület döntésére irányuló indítványt,

25

h) a Fogyasztó aláírását.
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát),
amelynek tartalmára a Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a
Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a
Fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés
megkísérléséről.
Ha a Fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a
meghatalmazást.
A Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a fogyasztóvédelemről szóló törvény
36/C. § (1) bekezdése szerinti általános alávetési nyilatkozatot nem tett.
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

26

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:
1.
2. Baranya Vármegyei Békéltető
Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Levelezési cím: Pécs-Baranyai
Kereskedelmi és Iparkamara által
működtetett Baranya Megyei Békéltető
Testület, 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Tel.: 06-72-507-154
Mobil: 06-20-283-3422
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: www.baranyabekeltetes.hu
3. Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető
Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím: Bács-Kiskun Vármegyei
Kereskedelmi és Iparkamara által
működtetett Bács-Kiskun Vármegyei
Békéltető Testület, 6001 Kecskemét, Pf.:
228.
Tel.: 06-76-501-525, 501-532
Fax: 06-76-501-538
Mobil: 06-70-938-4765
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
4. Békés Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Tel.: 06-66-324-976
Fax: 06-66-451-775
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu,
bmkik@bmik.hu
Honlap: www.bmkik.hu
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei
Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 376.
Tel.: 06-46-501-091 (új ügyek) , 06-46-501-
871 (folyamatban lévő ügyek)
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
6. Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I.
em. 111.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
Tel.: 06-1-488-2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: bekeltet.bkik.hu
7. Csongrád-Csanád Vármegyei
Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Tel.: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu
8. Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-
6.
Tel.: 06-22-510-310;
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: http://www.bekeltetesfejer.hu/
9. Győr-Moson-Sopron Vármegyei
Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Tel.: 06-96-520-217
E-mail: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu
Honlap: https://bekeltetesgyor.hu/hu/
10. Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető
Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Tel.: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu
Honlap: www.hbmbekeltetes.hu
11. Heves Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15. fsz. 15.
Levelezési cím: HKIK által
működtetett Békéltető Testület 3300 Eger,
Faiskola út 15.
Tel.: 06-36-416-660/105 mellék
Mobil: 06-30-967-4336
E-mail: bekeltetes@hkik.hu
Honlap: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-
testulet
12. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei
Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8.
Tanácsadás: 5000 Szolnok, Verseghy park
8. II. emelet 212. szoba

27

Tel.: 06-20-373-2570
E-mail:
bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Honlap: http://jaszbekeltetes.hu/
13. Komárom-Esztergom Vármegyei
Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Tel.: 06-34-513-012
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu
Honlap: https://www.kembekeltetes.hu/
14. Nógrád Vármegyei Békéltető
Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.
Tel.: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Honlap: www.nkik.hu, www.bekeltetes-
nograd.hu
15. Pest Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca
25. IV/2.
Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi
Bálint utca 25. IV/2.
Tel.: 06-1-792-7881
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap:
http://www.panaszrendezes.hu/homepage/in
dex.php; www.pestmegyeibekelteto.hu
16. Somogy Vármegyei Békéltető
Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Levelezési cím: 7401 Kaposvár, Pf.: 174.
Tel.: 06-82-501-000,
E-mail: skik@skik.hu
Honlap: www.skik.hu
17. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei
Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Tel.: 06-42-420-180
Fax: 06-42-420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Honlap: http://bekeltetes-szabolcs.hu/
18. Tolna Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
III. emelet
Tel.: 06-74-411-661

Mobil: 06-30-664-2130
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu,
Honlap: https://www.tmkik.hu/hu
19. Vas Vármegyei Békéltető Testület
Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi
Ferenc u. 23.
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Tel.: 06-94-312-356, 06-94-506-645
E-mail: pergel.bea@vmkik.hu
Honlap: https://vasibekelteto.hu/
20. Veszprém Vármegyei Békéltető
Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz.
115-116.)
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Pf.: 220.
Tel.: 06-88-814-121 (ügyfélfogadási
időben), 06-88-814-111 (VKIK titkárság)
Fax: 06-88-412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu,
https://veszpremikamara.hu/a-bekelteto-
testuletrol
Elektronikus ügyintézés: e-
papír  Ügytípus: Békéltető testületi eljárás
kezdeményezése, eljárással kapcsolatos
nyilatkozattétel (VKIKBT)
21. Zala Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.
Tel.: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
Honlap: www.bekelteteszala.hu

28

Budapest Roller Kft.

29
15. Online vitarendezési platform
A Fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat az Európai Bizottság által
létrehozott honlapon keresztül (a Fogyasztó beregisztrálásával) is rendezhetik egy kérelem
kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a Fogyasztók anélkül tudják érvényesíteni
jogaikat, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
Ha a Fogyasztó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt szolgáltatással, Termékkel
kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés
eszközét.
A portálon a Fogyasztó és a Szolgáltató, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják
a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.
Az online vitarendezési platform itt érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
16. Felelősség
16.1. A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban
azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért
Szolgáltató nem vállal felelősséget.
16.2. A Megrendelő a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja,
hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni károkért
és sérelemdíjért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel
okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért
való felelősségen túlmenően. A Szolgáltató nem vonható felelősségre a Megrendelőt
vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely a Szolgáltató
szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. A Szolgáltató nem felelős
semmilyen kárért, amely a Termékek használatából ered. A Szolgáltató nem felel a
Termékekben a futárszolgálat részére történő átadást követően bekövetkezett kárért, a
szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat felelősségi körébe tartozik.
16.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított
magatartásért. A Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját
magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró
hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. A weboldalra bármely
felhasználó/Megrendelő beléphet. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a
Megrendelőnek a megrendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy
valamely fizetési mód választását, majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott
Megrendelő a weboldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a weboldal
zavartalan működését és/vagy tevékenységével a Szolgáltatónak kárt okozhat. Ezen
esetben a Megrendelő a Szolgáltató Ügyfélszolgálatához fordulhat, ahol a
korlátozás(ok) indokairól tájékoztatást kap.
16.4. A Webshop oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely
más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más
tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
16.5. A Megrendelők által a weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat
a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak

Budapest Roller Kft.

30

tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység
folytatására utaló jeleket keresni.
16.6. Az Internet globális jellege miatt a Megrendelő elfogadja, hogy a weboldal használata
során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el.
Amennyiben a weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a
Megrendelő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a
Megrendelőt terheli a felelősség.
16.7. Amennyiben a Megrendelő a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt
haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása
során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére
vagy annak módosítására.
16.8. A weboldalon feltüntetett tartalom, különösen a Termékek leírására használt
információ nem jelenti a Szolgáltató ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás
célját szolgálják, a weboldalon szereplő képek csupán illusztrációk. A Megrendelő
részére bármely kommunikációs eszköz (elektronikus, telefon stb.) útján küldött vagy
a Megrendelő által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen
tartalom nem képezi a Szolgáltató szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati
kötöttségét és/vagy – amennyiben létezik ilyen – a tartalom átküldését lebonyolító, a
Szolgáltató alkalmazottja/megbízottja által vállalt szerződéses kötelezettségét, sem
ajánlati kötöttségét, ezen tartalom vonatkozásában.
16.9. Vis Maior: E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre
nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, a Szolgáltatót érintő, de tőle független
ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi Szolgáltató számára a jelen ÁSZF-ben
vállalt kötelezettségek teljesítését.
16.10. A Felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem
teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior
eredményezi.
16.11. Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül
nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett –
megszüntetheti a Szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne
fel.
17. Szerzői jogok
17.1. A weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a
feljogosított felhasználója a weboldalon, valamint a weboldalon keresztül elérhető
szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői
műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és
egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt
szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

Budapest Roller Kft.

31

17.2. A weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra
mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató
előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli
felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy
letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes
írásbeli engedélyével lehetséges.
17.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a
weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a
Megrendelőnek a weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy
védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A weboldal rendeltetésszerű
használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a
magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli
engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy
hasznosíthatók.
18. Műszaki védelmi intézkedések és digitális adattartalom működése
18.1. A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti.
A teljes adattartalmat a Szolgáltató rendszeresen menti, így probléma esetén az eredeti
adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MySQL adatbázisban
kerülnek tárolásra. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak
tárolva, kódolásukhoz a Szolgáltató processzorba épített hardveres támogatást használ.
18.2. A Webshop Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka
megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban Szolgáltató javasolja, hogy a
Megrendelő tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware
védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági
frissítéseit.
A weboldalon való vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az Internet technikai és
műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek
elfogadását
19. Egyéb rendelkezések
19.1. A Szolgáltató internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre
vonatkozó rendeléseket szolgál ki. Mindezek alapján Megrendelő tudomásul veszi,
hogy Szolgáltató Termékenként egyesével jogosult meghatározni azt, hogy egy adott
Termékből mennyi minősül háztartásban szokásos mennyiségnek. Szolgáltatót ezen
meghatározási jog egyoldalúan illeti meg. Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg,
hogy az adott megrendelés tartalma a háztartásban használatos mennyiségét
meghaladja, akkor jogosult a rendelés mennyiségét egy elfogadható mértékre
lecsökkenteni. Megrendelő tudomásul veszi azt is, hogy a Szolgáltató jogosult
meghatározni a kosárba rakható termékek maximális számát. Amennyiben a
Szolgáltató ezen egyoldalú leszállítási jogosultságát alkalmazza, akkor a Megrendelő
jogosult a Szerződéstől elállni.

Budapest Roller Kft.

32

19.2. A Szolgáltató kijelenti, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe nincsen.
19.3. A Szolgáltató jelen Szerződés vagy bármely vonatkozó jogszabály szerinti bármely
joga gyakorlásának elmulasztása vagy késedelmes gyakorlása nem minősül az adott
jogról vagy jogorvoslatról való lemondásnak. Bármely jog vagy jogorvoslat részleges
vagy egyszeri gyakorlása nem zárja ki az adott jog vagy jogorvoslat későbbi
gyakorlását.
19.4. Abban az esetben, ha az Általános Szerződési Feltételek valamely rendelkezése
jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre vonatkozóan az irányadó jogszabályok
rendelkezései az alkalmazandók. A Szerződés többi része továbbra is érvényes marad.Által

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési Szabályzat
(hatályos: 2023. július 13. napjától)

1. Adatkezelő
2. Az Adatkezelési Szabályzat célja
3. Fogalom meghatározások
4. Adatkezelői adatvédelemi nyilatkozatok
5. Felhasználói adatvédelmi nyilatkozatok
6. Az egyes adatkezelések
7. A cookie-k (sütik) használatával kapcsolatos tájékoztatás
8. A személyes adatokhoz hozzáférő személyek
9. Adattovábbítás
10. Adatfeldolgozók
11. Adatbiztonsági intézkedések
12. Az érintettek tájékoztatása adatvédelmi incidensről annak bekövetkezése esetén
13. Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok (érintetti jogok)
14. Az érintetti jogok gyakorlása
15. Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok

1. Adatkezelő
Cégnév: Budapest Roller Kft.
Székhely: 1013 Budapest, Pauler utca 6.
Telephely: 1135 Budapest, Szent László utca 28-30. D2. lház. Fsz. 1A. ajtó
Cégjegyzékszám: 01-09-417817
Adószáma: 32318021-2-41
Adatkezelésért felelős személy: a Társaság mindenkori ügyvezetője
E-mail: info@bproller.hu
Weboldal: www.bproller.hu
– a továbbiakban „Adatkezelő” vagy „Társaság” – a www.bproller.hu honlapon található
weboldal (továbbiakban: „Weboldal”) működtetésével, valamint azon keresztül történő
online vásárlással, illetve annak teljesítésével, továbbá egyéb közlekedési eszközök
szervizszolgáltatása nyújtásával kapcsolatos adatkezelése során az alábbi Adatkezelési
Szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) értelmében jár el.
Az Adatkezelési Szabályzat a Weboldalon, illetve nyomtatott formában az Adatkezelő
székhelyén vagy telephelyén érhető el.
Az Adatkezelő az időközben módosuló jogszabályi háttér és egyéb belső szabályzattal való
összehangolása miatt fenntartja a jogot a Szabályzat egyoldalú megváltoztatására.

Budapest Roller Kft.

2

Az Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.
2. Az Adatkezelési Szabályzat célja
Az Adatkezelő a Weboldalon megjelentetett tartalommal, illetve szervizszolgáltatásával
összefüggésben kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy a Weboldal
látogatói, valamint ügyfelei által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat védelemben
részesítse, információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó
hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók és ügyfelei
biztonságos internetezési és vásárlási lehetőségeinek megteremtéséhez.
A Weboldalon a látogatók, valamint az ügyfelei személyes adatait bizalmasan, a hatályos
jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és
szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása
érdekében eljárási szabályokat alakít ki.
Jelen Szabályzat célja tehát, hogy teljes körűen biztosítsa a Weboldal működése és
megjelenése körében, valamint az Adatkezelő szervizszolgáltatásának nyújtása során a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (általános adatvédelmi
rendelet, a továbbiakban: „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: „Infotv.”), a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (a továbbiakban: „Ptk.”) és az egyéb
jogszabályoknak, valamint az Adatvédelmi irányelv 29. cikk szerinti Adatvédelmi
Munkacsoport, valamint az Európai Adatvédelmi Testület iránymutatásainak és a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „Hatóság”) által kialakított
adatvédelmi gyakorlatnak megfelelő eljárást.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés
céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az
adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával a kezelt személyes adatok védelme
érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy
véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés
megakadályozásáról.
3. Fogalom meghatározások
Érintett Az az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek a

Budapest Roller Kft.

3

személyes adatait kezelik; azonosítható az a természetes személy, aki
közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például
név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
azonosítható.

Személyes
adat

Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ.

Adatkezelés A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége,
így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy
megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás,
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés.

Adatkezelő Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és
eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgoz
ó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat
kezel.

4. Adatkezelői adatvédelmi nyilatkozatok
Az Ön által megadott adatokat az Adatkezelő kizárólag a Weboldal üzemeltetése, a
Weboldalon keresztül leadott megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi
bizonyítása, a rendelésekhez, vagy korábbi vásárlásokhoz köthető kedvezmények és akciók
biztosítása, a szervizszolgáltatás nyújtása, nyereményjátékok lebonyolítása, illetve hírlevél
kiküldése céljából kezelheti. Adatait harmadik fél részére nem adhatja át, kivéve, ha az a
szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként, működik közre, például futárszolgálat,
szerződött biztonsági szolgálat, könyvelő iroda stb., aki az Adatkezelőtől kapott adatokat
semmilyen formában nem jogosult más célra felhasználni, tárolni, illetve bárki részére
továbbadni. Az Adatkezelő kizárólag olyan harmadik félnek továbbíthat adatokat és csak és
kizárólag olyan mértékben, melyek a Társaság vállalt kötelezettségeinek teljesítéséhez
szükségszerűek. Minden ilyen harmadik féllel az Adatkezelőnek kötelessége adatfeldolgozási
megállapodást kötni. Az Adatkezelő köteles a jelen Adatkezelési Szabályzatban megjeleníteni
a teljesítéshez szükségesen bevont valamennyi harmadik felet.
Adatkezelőnek kötelessége valamennyi munkatárásával az Adatkezelési Szabályzatot
megismertetnie és elfogadtatnia.
A személyes adatokat az Adatkezelő – részben adatfeldolgozói útján – magától az érintettől
gyűjti.

Budapest Roller Kft.

4

Az Adatkezelő különleges adatokat (pl.: faji vagy etnikai származás, politikai vélemény,
vallási vagy világnézeti meggyőződés, szakszervezeti tagság, genetikai vagy egészségi
állapot, szexuális irányultság vagy nemi identitás) nem kezel.
Abban az esetben, ha az adatkezelés az Adatkezelő szerződésből eredő kötelezettsége
teljesítése érdekében történik, Ön köteles az ehhez szükséges személyes adatokat megadni.
Amennyiben az adatszolgáltatás elmarad, úgy a vonatkozó szerződéses jogviszony nem jöhet
létre.
Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi
rendelkezést Ön megismerhesse. Az Adatkezelő gondoskodik továbbá arról is, hogy jelen
Szabályzat az Ön részére hozzáférhető legyen.
Az Adatkezelő a mindenkor hatályos jogszabályoknak és Adatkezelési Szabályzatnak
megfelelően biztosítja az Ön részére a kezelt adataihoz való hozzáférést, módosítást, és egyéb
jogait, melyet a jelen Szabályzat egy külön pontja részletez.
5. Felhasználói adatvédelmi nyilatkozatok
Valamennyi, a Weboldalt látogató, valamint a Weboldalon regisztráló, továbbá
szervizszolgáltatást igénybe vevő érintett a Weboldalon történő böngészéssel, illetve a
regisztrálással, valamint a szervizszolgáltatás megrendelésével együtt a jelen Adatkezelési
Szabályzatot elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.
Az érintett Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Általános Szerződési Feltételek és az
Adatkezelési Szabályzat elfogadása feltétele a Weboldalon keresztül történő vásárlásnak,
valamint a szervizszolgáltatás igénybevételének.
Az érintett Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a mindenkori Adatkezelési
Szabályzatban és az Általános Szerződéses Feltételekben foglaltakat fogadja el, így az
azokban bekövetkező változásokat követően (pl. futárcég, vagy szerver szolgáltató váltás, új
elérhetőségek stb.) nem kell minden alkalommal új elfogadó nyilatkozatot kitöltenie.
Valamennyi érintett a Weboldalon közzétett az „Adatkezelési Szabályzat”, vagy „Általános
Szerződési Feltételek” menüpontban, illetve az Adatkezelő székhelyén és telephelyén
tájékozódhat az aktuális szabályok részleteiről.
Valamennyi érintett Felhasználó a személyes adatait önkéntesen bocsátja a Társaság
rendelkezésére a Weboldal látogatása, a regisztráció, a vásárlás, a szolgáltatás megrendelése,
illetve a Társasággal történő kapcsolattartása során. Ennek okán az érintettek kötelesek
adataik közlésekor fokozatosan ügyelni azok valódiságára és pontosságára. A helytelen,
pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatások igénybevételének, melyekért a
Társaság nem vállal felelősséget.
Amennyiben a Felhasználó nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy
az Adatkezelő vélelmezi, hogy az érintettől az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.
Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért a
felelősségét kizárja.

Budapest Roller Kft.

5

Valótlan vagy megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamely érintett
Felhasználó bűncselekményt követ el, vagy a Társaság rendszerét támadja, az érintett
Felhasználó regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatai haladéktalanul törlésre
kerülnek, vagy a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának
időtartamáig megőrzésre kerülhetnek.
Az érintett Felhasználó tudomásul veszi, hogy adatainak törlését követően a Társaságnak a
továbbiakban nem áll módjában értesítést küldeni az esetleges termékvisszahívások kapcsán
sem. Az adatok törlése ugyanakkor nem befolyásolja a vevő kellékszavatossági, jótállási vagy
elállásra való jogosultságait.
Az érintett Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelt áru személyes vagy
átadási ponton történő felvétele, továbbá a szervizszolgáltatás igénybevétele esetén az
áruátvétel, szolgáltatásnyújtás helyszínén kamera vagy beléptető rendszer működhet. Ezek
működéséről minden esetben a szóban forgó átvételi pont üzemeltetőitől, illetve az
Adatkezelő telephelyén kérhet részletes tájékoztatást.
Az érintett Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bíróság, az ügyészség és egyéb
megfelelő jogkörrel bíró hatóságok tájékoztatás adás, adatok közlés vagy irat rendelkezésre
bocsátás miatt megkereshetik a Társaságot. Ezekben az esetekben az Adatkezelőnek az
adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítenie kell, de csak a megkeresés céljának
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.
Az érintett vállalja, hogy bármilyen személyes adatait érintő kérdésben, lehetőség szerint
elsődlegesen az Adatkezelőt keresi meg az 1. pontban rögzített elérhetőségek valamelyikén,
és törekszik a vitás ügyek békés úton történő rendezésére.
6. Az egyes adatkezelések
(a személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama)
6.1. Kapcsolatfelvétel
Érintett Az Adatkezelőhöz e-mailben, telefonon vagy a Weboldalon elérhető
kapcsolattartási űrlapon kérdéssel forduló természetes személy.

A kezelt adatok A kapcsolatfelvétel során megadott adatok.

Adatkezelési cél Az előzetes kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása.
Adatkezelés
időtartama Az adatkezelés a kapcsolatfelvétel lezárultáig tart.
Adattovábbítás
címzettje Shoprenter Kft., mint adatfeldolgozó
Adatkezelés
jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja – az Ön hozzájárulása, amit a
kapcsolatfelvétellel ad meg az Adatkezelő számára.

Budapest Roller Kft.

6
6.2. Felhasználói Fiók létrehozása és fenntartása
Érintett Az Adatkezelővel szerződést kötő természetes személy, vagy az

Adatkezelővel szerződést kötő szervezet képviselője.
A kezelt adatok Név, e-mail cím, jelszó, esetlegesen telefonszám.

Adatkezelési cél

A Felhasználói Fiók létrehozása és fenntartása. Az Adatkezelő a
Felhasználói Fiók révén azonosítja a Weboldalon a megrendelőt,
valamint biztosítja részére a megrendelt termék tekintetében az adatok
módosítását, továbbá a megrendelések megtekintését.

Adatkezelés
időtartama A Felhasználói Fiók törléséig.
Adattovábbítás
címzettje Shoprenter Kft., mint adatfeldolgozó
Adatkezelés
jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja – olyan szerződés teljesítéséhez
szükséges az adatok kezelése, amelyben Ön az egyik fél.

6.3. Termék adásvételére irányuló szerződéskötés, a szerződés teljesítése, a szerződéshez
kapcsolódó nyilatkozatok megtétele és kommunikáció
Érintett Az Adatkezelővel szerződést kötő természetes személy, vagy az

Adatkezelővel szerződést kötő személy képviselője.

A kezelt adatok

Az Adatkezelővel szerződő fél, illetve képviselőjének neve,
lakcíme/székhelye, adószáma, e-mail címe, telefonszáma, a megrendelt
termék jellemzői, a termék díja, a megrendelés időpontja, esetlegesen a
megrendelés során megadott további adatok.

Adatkezelési cél

A rendelés megtétele, a szerződés megkötése és teljesítése, a
szerződéssel kapcsolatban a felek közötti kommunikáció lehetővé
tétele, ennek során jognyilatkozatok megtétele.

Adatkezelés
időtartama

A megkötött szerződés megszűnését követően az Adatkezelő addig
kezeli az adatokat, amíg e szerződés kapcsán igények merülhetnek fel,
vagy amíg azok el nem évülnek (így főszabály szerint, az elévülés
nyugvása vagy megszakadása hiányában, a szerződés megszűnésétől
számított 5 évig).

Adattovábbítás
címzettje Shoprenter Kft., SPRINTER Futárszolgálat Kft., mint adatfeldolgozók
Adatkezelés
jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja – olyan szerződés teljesítéséhez
szükséges az adatok kezelése, amelyben Ön az egyik fél.

Budapest Roller Kft.

7

6.4. Szervizszolgáltatás igénybevételére irányuló szerződéskötés, a szerződés teljesítése, a
szerződéshez kapcsolódó nyilatkozatok megtétele és kommunikáció
Érintett Az Adatkezelővel szerződést kötő természetes személy, vagy az

Adatkezelővel szerződést kötő személy képviselője.

A kezelt adatok

Az Adatkezelővel szerződő fél, illetve képviselőjének neve,
lakcíme/székhelye, adószáma, e-mail címe, telefonszáma, az igényelt
szolgáltatás jellemzői, a szolgáltatás díja, a megrendelés időpontja,
esetlegesen a megrendelés során megadott további adatok.

Adatkezelési cél

A rendelés megtétele, a szerződés megkötése és teljesítése, a
szerződéssel kapcsolatban a felek közötti kommunikáció lehetővé
tétele, ennek során jognyilatkozatok megtétele.

Adatkezelés
időtartama

A megkötött szerződés megszűnését követően az Adatkezelő addig
kezeli az adatokat, amíg e szerződés kapcsán igények merülhetnek fel,
vagy amíg azok el nem évülnek (így főszabály szerint, az elévülés
nyugvása vagy megszakadása hiányában, a szerződés megszűnésétől
számított 5 évig).

Adattovábbítás
címzettje -
Adatkezelés
jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja – olyan szerződés teljesítéséhez
szükséges az adatok kezelése, amelyben Ön az egyik fél.

6.5. Számla kiállítása, bizonylatok megőrzése
Érintett Az Adatkezelővel szerződést kötő természetes személy, vagy az

Adatkezelővel szerződést kötő személy képviselője.

A kezelt adatok Az Ön neve, lakcíme, jogi személy esetén székhelye, adószáma.

Adatkezelési cél

A termék ellenértékének megfizetése érdekében az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerinti számla kiállítása és a
számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése.

Adatkezelés
időtartama

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján
a számla kiállítását követő 8 évig.

Adattovábbítás
címzettje

KBOSS.hu Kft., mint adatfeldolgozó
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Adatkezelés
jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja – az Adatkezelő jogi
kötelezettségének teljesítéséhez szükséges.

Budapest Roller Kft.

8
6.6. Fizetés a Weboldalon SimplePay szolgáltatással
Érintett Az Adatkezelő Weboldalán keresztül SimplePay szolgáltatással fizető

természetes személy.

A kezelt adatok Az Ön neve, e-mail címe, számlázási címe.

Adatkezelési cél

A Weboldalon történő megrendelés során az Adatkezelő részére a
termék ellenértékének SimplePay szolgáltatás útján történő
megfizetése.

Adatkezelés
időtartama

Az Adatkezelővel kötött szerződés hatálya alatt, a SimplePay
Szerződés megszűnéséig.

Adattovábbítás
címzettje

OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó
OTP Bank Nyrt. és Borgun hf., mint az OTP Mobil Kft. al-
adatfeldolgozói, illetve adatkezelők pénzügyi intézményként

Adatkezelés
jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja – olyan szerződés teljesítéséhez
szükséges, amelyben Ön az egyik fél.

6.7. Fizetés banki átutalással

Érintett

Az Adatkezelővel saját nevében vagy más nevében szerződést kötő
vagy a szerződéskötésben egyébként közreműködő természetes
személy, aki az ellenszolgáltatást banki átutalás útján teljesíti.

A kezelt adatok Az Ön neve, e-mail címe, tranzakció időpontja, illetve összege,

bankszámlaszáma.

Adatkezelési cél A Weboldalon történő megrendelés során az Adatkezelő részére a

termék ellenértékének a megfizetése.

Adatkezelés
időtartama

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján
a számla kiállítását követő 8 évig.

Adattovábbítás
címzettje -
Adatkezelés
jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja – olyan szerződés teljesítéséhez
szükséges, amelyben Ön az egyik fél.

6.8. Panaszok kezelése
Érintett Az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatban panaszt tevő természetes

személy.

Budapest Roller Kft.

9

A kezelt adatok Az Ön neve, lakcíme/levelezési címe, telefonszáma, e-mail címe, a

panasz tartalma.

Adatkezelési cél A panaszok megfelelő kivizsgálása, azok kezelése.
Adatkezelés
időtartama

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bek.
alapján a panasz lezárását követő 3 évig.

Adattovábbítás
címzettje -
Adatkezelés
jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontjai – olyan szerződés
teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, illetve az
Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges.

6.9. Hírlevél küldése
Érintett Az Adatkezelő hírlevelére feliratkozó természetes személy, vagy az

Adatkezelő hírlevelére feliratkozó személy képviselője.

A kezelt adatok Az Ön neve, e-mail címe.
Adatkezelési cél Az Adatkezelő aktuális híreiről, újdonságairól, kedvezményeiről

történő tájékoztatás biztosítása.

Adatkezelés
időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig (a visszavonás gyakorlására minden
alkalommal lehetőséget kap az érintett).

Adattovábbítás
címzettje -

Adatkezelés
jogalapja

Hírlevél küldése e-mailen keresztül a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
pontja, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.) 6. § (1) bekezdése
és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 13/A.§ (4)
bekezdése alapján.

6.10. Nyereményjáték szervezése

Érintett

Az Adatkezelő által meghirdetett nyereményjátékon részt vevő
természetes személy, vagy a nyereményjátékon részt vevő személy
képviselője.

A kezelt adatok Az Ön neve, születési dátuma, e-mail címe, telefonszáma, nyerés

esetén a nyeremény átvételéhez szükséges további adatok.

Budapest Roller Kft.

10

Adatkezelési cél

Az Adatkezelő által meghirdetett nyereményjátékon történő részvétel
biztosítása, nyerés esetén a nyereménynek a nyertes részére történő
eljuttatása, kapcsolattartás.

Adatkezelés
időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig (a visszavonás gyakorlására minden
alkalommal lehetőséget kap az érintett), illetve jogszabályi
kötelezettség alapján kezelt személyes adatok esetében a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számviteli
bizonylat kiállítását követő 8 évig.

Adattovábbítás
címzettje -
Adatkezelés
jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontja – az Ön hozzájárulása,
amit a nyereményjátékra történő jelentkezéssel ad meg az Adatkezelő
számára, illetve az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése.

6.11. Kamerarendszer üzemeltetése

Érintett Az Adatkezelő telephelyére belépő természetes személy.
A kezelt adatok Képfelvétel, a képfelvétel alapján az érintettre levonható

következtetés.

Adatkezelési cél

Az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, az élet és a testi épség
védelme, a vagyonvédelem, illetve az üzleti titkok védelmének a
biztosítása.

Adatkezelés
időtartama A felvétel készítésétől számított 2 hét.
Adattovábbítás
címzettje -
Adatkezelés
jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja – Az adatkezelés az
Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges.

7. Cookie-k (sütik) 1 használatával kapcsolatos
tájékoztatás
Az Adatkezelő a Shoprenter Kft. szolgáltatásait veszi igénybe a Weboldal üzemeltetéséhez,
működtetéséhez, annak minőségének javítása, továbbfejlesztése, a böngészési élmény
1 Olyan rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén (vagy egyéb eszközökön,
például mobiltelefonon). A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse,
kényelmesebbé tegye, illetve hogy a honlap tulajdonosát információkhoz juttassa. Számos fajtája létezik, de általában két
nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.:
biztonsági azonosítás alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: tartós beállítások
rögzítése), amelyek hosszabb ideig maradnak az Ön eszközén (ez függ az Ön eszközének, illetve böngészőjének beállításától
is).

Budapest Roller Kft.

11

egyszerűbbé és hatékonyabbá tétele, valamint a felhasználó beállításainak és preferenciáinak
mentése érdekében. A Weboldal használata során a Shoprenter Kft. úgynevezett cookie-kat
(magyarul: sütiket) alkalmaz. Egyes cookie-k használata elengedhetetlen ahhoz, hogy a
Weboldal működése biztosítható legyen, az ilyennek nem minősülő cookie-kat pedig az
Adatkezelő a Shoprenter Kft. útján csak az érintettnek megadott hozzájárulása esetén
használja, azt megelőzően nem kezel ilyen cookie-k által adatokat.
A cookie-k kezelésére vonatkozó beállításait, hozzájárulását a Weboldal megnyitásakor és azt
követően a későbbiekben is bármikor módosíthatja (így megadott hozzájárulását
visszavonhatja) a Weboldalon szereplő „Cookie Beállítások” gombra kattintva. Ezen túl a
böngészők lehetőséget adnak a cookie-beállítások általános megváltoztatására. A legtöbb
böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a cookie-kat, de ez megváltoztatható
annak érdekében, hogy a beállítást követően megakadályozza az automatikus elfogadást.
A Weboldalon a Shoprenter Kft. által alkalmazott egyes cookie-król, az alábbiakban
megfelelően csoportosítva, a Weboldalon található cookie kezelő eszköz útján érhető el
tájékoztatás. E panel a Weboldal bejelentkező felületének első látogatásakor felugrik, és a fent
leírtak szerint később is előhívható. E tájékoztatás kiterjed az adatkezelés időtartamára, a
cookie forrását jelentő harmadik fél személyére (amennyiben ilyen felmerül), és a cookie
céljára is.
A cookie-k útján gyűjtött adatok alapvetően nem használhatók fel a Weboldalt használó
azonosítására, és az Adatkezelő csak abban az esetben kapcsolja össze ezen adatokat egyéb,
esetlegesen azonosításra alkalmas adattal, ha a Weboldal használója kifejezetten hozzájárul
ahhoz, hogy az Adatkezelő a Shoprenter Kft. útján vele kapcsolatban azonosításra alkalmas
cookie-kat alkalmazzon. A következő cookie-k felhasználására kerül sor:
Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik:
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a Weboldalt,
zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a Weboldalon keresztül
elérhető szolgáltatásokat, így – többek között – különösen a látogató által az adott oldalakon
végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama
kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a
böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.
A kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal_referer.
Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.)
13/A. § (3) bekezdése.
Az adatkezelés célja: a Weboldal megfelelő működésének biztosítása.
Hozzájárulást igénylő sütik:
Ezek lehetőséget biztosítanak, hogy az Adatkezelő megjegyezhesse a Weboldalt használó
honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a
szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem
kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása
nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.
Használatot elősegítő sütik:
Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése,
a Weboldal használatának kényelmesebbé tétele.
Az adatkezelés időtartama 6 hónap.
Teljesítményt biztosító sütik:
Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat:

Budapest Roller Kft.

12

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Google AdWords sütik - erről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu
Facebook sütik - erről itt tájékozódhat:
https://www.facebook.com/policies/cookies/
OptiMonk sütik - erről itt tájékozódhat:
https://www.optimonk.com/privacy_policy
Hotjar sütik - erről itt tájékozódhat:
https://docs.google.com/document/d/1Rp8kZg2JD2cVSiPK78UXBLCKSyJVb6HiPpME8k7i
GIU/edit
Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Shoprenter Kft. útján
a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra
látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges
visszaélések kiszűrése.
Az Adatkezelő a Shoprenter Kft. útján a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat
arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze,
továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.
Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával
kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint hogy az ilyen azonosításra
nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve
tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon
nyilvánosságra hozzon.
A Shoprenter Kft. által alkalmazott cookie-król az alábbi linken keresztül kaphat bővebb
tájékoztatást: https://www.shoprenter.hu/egyeb/cookie-tajekoztato
8. A személyes adatokhoz hozzáférő személyek
Az adatokhoz az Adatkezelő munkatársai, illetve jelen Tájékoztatóban megnevezett további
adatfeldolgozók, valamint címzettek férhetnek hozzá, feladataik ellátása érdekében. Így a jelen
Tájékoztatóban megnevezett adatfeldolgozók és címzettek a szolgáltatásnyújtás, az
ügykezelés, adatfeldolgozás érdekében megismerhetik a személyes adatokat.
9. Adattovábbítás
Az Ön adatai nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére, kivéve az alább
meghatározott adatfeldolgozók részére történő adattovábbítást. Ezen túl harmadik személynek,
vagy címzettnek adattovábbítás legfeljebb abban az esetben történik, ha előre tájékoztatást
küldünk az esetleges címzettről és ezt követően Ön a továbbításhoz előzetesen hozzájárul,
vagy azt egyébként jogszabály írja elő. Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során a jelen
Tájékoztatóban esetlegesen megjelölt eseteket kivéve személyes adatokat nem továbbít
harmadik országokba, vagy nemzetközi szervezetek részére.
10. Adatfeldolgozók

Budapest Roller Kft.

13

Az adatfeldolgozók az Adatkezelő nevében kezelnek személyes adatokat, az általuk az
Adatkezelő részére nyújtott szolgáltatások keretében. Az adatfeldolgozó is köteles a vonatkozó
jogszabályok, így különösen a GDPR rendelkezéseinek megfelelően eljárni.
Az Adatkezelő a Weboldal üzemeltetéséhez, működtetéséhez a Shoprenter Kft. szolgáltatásait
veszi igénybe, amely így adatfeldolgozónak minősül. A Shoprenter Kft. szolgáltatásainak
használata harmadik országokba (elsődlegesen az USA-ba) történő adattovábbítással járhat.
További információ ezen adatfeldolgozó adatvédelmi megfelelőségéről a következő linkeken
érhető el: https://www.shoprenter.hu/egyeb/adatvedelmi-nyilatkozat/
Az Adatkezelő lehetővé teszi a SimplePay szolgáltatás igénybevételével történő fizetést. Az
Adatkezelő erre vonatkozóan az alábbi cég szolgáltatásait veszi igénybe: OTP Mobil Kft.
Ön a SimplePay szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő által a
www.bproller.hu felhasználói adatbázisában tárolt, alábbi személyes adatai átadásra kerülnek
az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az Adatkezelő által továbbított adatok köre
az alábbi: név, e-mail cím, számlázási cím. Az OTP Mobil Kft. által végzett adatfeldolgozási
tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken
tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff
Az Adatkezelő a Számlázz.hu nevű rendszeren keresztül állít ki számlákat. Ezt a szolgáltatást a
KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nyújtja az
Adatkezelőnek, amely így adatfeldolgozónak minősül. Ez az adatfeldolgozó a törvénynek
megfelelően hozzáfér a számlákon feltüntetendő adatokhoz (amelyek kiemelten, de nem
kizárólagosan az egyéni vállalkozók esetében személyes adatnak minősülhetnek).
Az Adatkezelő a SPRINTER Futárszolgálat Kft. szolgáltatásait veszi igénybe a Weboldalon
megrendelt terméknek a kiszállítása érdekében, amely így adatfeldolgozónak minősül. Az
Adatkezelő által a teljesítés végett továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím,
telefonszám, szállítási cím.
11. Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják,
hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá
felhívja azon harmadik felek figyelmét, akiknek az érintett adatai továbbításra kerültek, hogy
kötelesek eleget tenni az adatbiztonság követelményének.
Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen
hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa,
törölhesse. Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne
sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az
adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából
eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.
Az Adatkezelő általi adatkezelés során saját eszközein, valamint az adatfeldolgozó
rendszereiben tárolja a személyes adatokat.

Budapest Roller Kft.

14

Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá az adatokhoz, az Adatkezelő
az alábbiak szerint biztosítja a személyes adatok megőrzését és akadályozza meg az
illetéktelen hozzáférést saját eszközei tekintetében: A számítógépekhez való hozzáférés
jelszóval és tűzfallal védett, a számítógépeken vírusirtó fut. Az Adatkezelő Linux rendszerrel
rendelkezik, amin az IPtables2 program fut. Az Adatkezelő a kommunikáció során SSL
titkosítást alkalmaz.
12. Az érintettek tájékoztatása adatvédelmi incidensről 2
annak bekövetkezése esetén
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságára nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, világosan és
közérthetően tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
 az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre,
és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás
alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított
személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat
a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló
intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
13. Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok
(érintetti jogok)
A személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:
a) Hozzáféréshez való jog: Ön az 14. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban
tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes
adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Ön
rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív
költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a
kérelmet, az Adatkezelő válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg
Önhöz, kivéve, ha másként kéri.
b) Helyesbítéshez való jog: Ön a 14. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban
kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó

2 Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Budapest Roller Kft.

15

pontatlan személyes adatokat, továbbá jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok
kiegészítését.
c) Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Ön a 14. pontban megadott
elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől, hogy késedelem nélkül törölje az
Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre
vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike
fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
- Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az Adatkezelő alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
A jelen c) pont szerinti fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben (i) az a
személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti jog
szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy (ii) az adatkezelés jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
d) Adatkezelés korlátozásához való jog: Ön a 14. pontban megadott elérhetőségeken
keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e
az Ön jogos indokaival szemben.
Korlátozás esetén, az ez alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos
közérdekéből lehet kezelni.
Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja.
e) Adathordozhatósághoz való jog: Ön a 14. pontban megadott elérhetőségeken keresztül,
írásban kérheti, hogy az Önre vonatkozó és Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az
Adatkezelő ezt akadályozná. Ön jogosult továbbá arra, hogy – ha ez technikailag
megvalósítható – kérje az Adatkezelőtől a személyes adatok másik adatkezelőhöz történő
közvetlen továbbítását.

Budapest Roller Kft.

16

Az adathordozhatósághoz való jog Önt akkor illeti meg, ha az Adatkezelő adatkezelésének
jogalapja az Ön hozzájárulása, vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése; és az adatkezelés
automatizált módon történik.
f) Visszavonáshoz való jog: Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, jogosult
arra, hogy a hozzájárulását bármely időpontban visszavonja, amely azonban nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás
visszavonása esetén az Adatkezelő a vonatkozó adatokat végérvényesen és visszaállíthatatlan
módon törli.
g) Jogorvoslathoz való jog:
Panasztételhez való jog: Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha a
megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. A panasz a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; www.naih.hu;
ugyfelszolgalat@naih.hu).
Bírósághoz fordulás joga: Ön bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a
személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a
GDPR szerinti jogait. Az Adatkezelővel szembeni eljárást az Adatkezelő tevékenységi helye
szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos
tartózkodási helye szerinti tagállama bírósága előtt is.
14. Az érintetti jogok gyakorlása
A 13. pontban meghatározott érintetti jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét, illetve a
személyes adatai kezelésével kapcsolatos további tájékoztatást az Adatkezelőtől kérhet
levélben (1013 Budapest, Pauler utca 6.), illetve e-mailben (info@bproller.hu). Kérjük, tartsa
szem előtt, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban – az Ön érdekében – csak abban
az esetben áll módunkban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságát
hitelt érdemlően igazolta.
Az Adatkezelő a benyújtott kérelme nyomán hozott intézkedéseiről a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül, tömör, átlátható,
közérthető és könnyen hozzáférhető formában, írásban – az Ön erre irányuló kérelmére szóban
– adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a
kérelmek számát – ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton
nyújtotta be a kérelmét, az Adatkezelő a tájékoztatást – lehetőség szerint – elektronikus úton
adja meg, kivéve, ha Ön másként kéri.
A tájékoztatás és az intézkedések ingyenesek. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan
vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért
információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó
adminisztratív költségekre: i) ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy ii) megtagadhatja a
kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó
jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Budapest Roller Kft.

17

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a 13. pont b)-d) pontban foglaltakról (azaz
valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról), akivel, illetve amellyel a
személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy
erőfeszítést igényel. Az Adatkezelő kérésére tájékoztatja Önt e címzettekről.
15. Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos
személyes adatok
16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülői
felügyeletet gyakorló személytől ehhez engedélyt kértek. A személyes adatoknak az
Adatkezelő rendelkezésére bocsátásával a szülő, mint érintett kijelenti és szavatolja, hogy a
fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az adatok rendelkezésre bocsátásával
kapcsolatban nem korlátozott.
Amennyiben Ön bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem
jogosult, köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb
személy – például fogyasztó – akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az
adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben Ön köteles
mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség
van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az Adatkezelő Önnel
személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani,
és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül az Adatkezelő
mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap
rendelkezésre áll-e. Például, ha Ön harmadik személy – például fogyasztó – nevében jár el, az
Adatkezelő jogosult kérni az Ön meghatalmazását és/vagy az érintett személy megfelelő
adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.
Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy töröljön minden olyan
személyes adatot, amelyet jogosulatlanul bocsátottak a rendelkezésére. Az Adatkezelő
biztosítja, hogy amennyiben ez a tudomására jut, ezen személyes adat más számára nem kerül
továbbításra, sem az Adatkezelő által felhasználásra.
Kérjük, hogy a 14. pontban meghatározott elérhetőségeinken haladéktalanul közölje
velünk, ha tudomására jut, hogy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott
személyes adatot az Adatkezelő rendelkezésére.